Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Routing

Routing definuje tzv. koncové body aplikácie (URI) a spôsob, akým odpovedajú na requesty klientov. Základné informácie o routing-u sa dozviete v sekcii Základný routing.

Tu je príklad, ako zadefinovať základný routing.


var express = require('express');
var app = express();

// respond with "hello world" when a GET request is made to the homepage
app.get('/', function(req, res) {
 res.send('hello world');
});

Route metódy

Route metóda je odvodená z niektorej HTTP metódy a pripojená k inštancii express triedy.

Nasledujúci kód je ukážkou definície routing-u pre GET a POST metódy hlavnej stránky aplikácie.


// GET method route
app.get('/', function (req, res) {
 res.send('GET request to the homepage');
});

// POST method route
app.post('/', function (req, res) {
 res.send('POST request to the homepage');
});

Express podporuje tieto routing metódy korešpondujúce k HTTP metódam: get, post, put, head, delete, options, trace, copy, lock, mkcol, move, purge, propfind, proppatch, unlock, report, mkactivity, checkout, merge, m-search, notify, subscribe, unsubscribe, patch, search a connect.

Tie routing metódy, ktorých názov nie je validným názvom pre JavaScript premennú, zapisujte pomocou zátvorkovej notácie. Napr.: app['m-search']('/', function ...

Existuje špeciálna routing metóda app.all(), ktorá nie je odvodená zo žiadnej HTTP metódy. Táto metóda sa používa ako middleware funkcia pre konkrétny koncový bod a všetky jej request metódy.

Na nasledujúcom príklade je ukážka handler funkcie, ktorá bude vykonaná pri requeste na “/secret” bez ohľadu nato, či bude použitá GET, POST, PUT, DELETE, alebo akákoľvek iná HTTP request metóda podporovaná http modulom.


app.all('/secret', function (req, res, next) {
 console.log('Accessing the secret section ...');
 next(); // pass control to the next handler
});

Route cesty

Route cesty (route paths) definujú v kombinácii s request metódami koncové body, voči ktorým je možné vykonať request. Route cesty je možné definovať ako stringy, stringové patterny, alebo ako regulárne výrazy.

Express používa pre spárovanie (matching) route cesty npm modul path-to-regexp; pre všetky možnosti definície route ciest si pozrite dokumentáciu k path-to-regexp modulu. Express Route Tester je užitočný nástroj pre testovanie základných Express route ciest, hoci nepodporuje pattern matching.

Query stringy nie sú súčasťou route ciest.

Tu je niekoľko príkladov route ciest na základe stringov.

Táto route cesta sa spáruje s requestom na hlavný route, /.


app.get('/', function (req, res) {
 res.send('root');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom na /about.


app.get('/about', function (req, res) {
 res.send('about');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom na /random.text.


app.get('/random.text', function (req, res) {
 res.send('random.text');
});

Tu je niekoľko príkladov route ciest na základe stringových patternov.

Táto route cesta sa spáruje s requestom acd a abcd.


app.get('/ab?cd', function(req, res) {
 res.send('ab?cd');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom abcd, abbcd, abbbcd, atď.


app.get('/ab+cd', function(req, res) {
 res.send('ab+cd');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom abcd, abxcd, abRANDOMcd, ab123cd, atď.


app.get('/ab*cd', function(req, res) {
 res.send('ab*cd');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom /abe a /abcde.


app.get('/ab(cd)?e', function(req, res) {
 res.send('ab(cd)?e');
});

Znaky ?, +, *, a () sú podmnožinami ich regulárnych výrazov. Pomlčka (-) a bodka (.) sa reprezentujú ako text.

Príklady definícií route ciest s využitím regulárnych výrazov:

Táto route cesta bude spárovaná s každým requestom obsahujúcim “a”.


app.get(/a/, function(req, res) {
 res.send('/a/');
});

Táto route cesta sa spáruje s requestom butterfly a dragonfly, ale nie butterflyman, dragonfly man, atď.


app.get(/.*fly$/, function(req, res) {
 res.send('/.*fly$/');
});

Route handler

Pre spracovanie requestu je možné zadefinovať viacero callback funkcií správajúcich sa ako middleware. Jedinou výnimkou je, že tieto callback-y môžu samé vyvolať next('route') a tak vynechať zostávajúce definície callback-ov. Tento mechanizmus môžete použiť k stanoveniu podmienok spracovania a následne potom “odovzdať” riadenie ďalším route definíciám v prípade, že nie je dôvod ho ďalej spracovávať v aktuálnej route definícii.

Route handler môže byť definovaný ako funkcia, pole funkcií či kombinácia oboch, ako na nasledujúcich príkladoch.

Jedna callback funkcia pre obsluhu spracovania:


app.get('/example/a', function (req, res) {
 res.send('Hello from A!');
});

Môžete použiť aj viac ako jednu callback funkciu (nezabudnite špecifikovať next objekt). Napríklad:


app.get('/example/b', function (req, res, next) {
 console.log('the response will be sent by the next function ...');
 next();
}, function (req, res) {
 res.send('Hello from B!');
});

Môžete použiť aj pole callback funkcií. Napr.:


var cb0 = function (req, res, next) {
 console.log('CB0');
 next();
}

var cb1 = function (req, res, next) {
 console.log('CB1');
 next();
}

var cb2 = function (req, res) {
 res.send('Hello from C!');
}

app.get('/example/c', [cb0, cb1, cb2]);

Tu je ukážka kombinácia nezávislých funkcií a poľa funkcií:


var cb0 = function (req, res, next) {
 console.log('CB0');
 next();
}

var cb1 = function (req, res, next) {
 console.log('CB1');
 next();
}

app.get('/example/d', [cb0, cb1], function (req, res, next) {
 console.log('the response will be sent by the next function ...');
 next();
}, function (req, res) {
 res.send('Hello from D!');
});

Response metódy

Metódy response objektu (res) v nasledujúcej tabuľke dokážu odoslať odpoveť klientovi a ukončiť request-response cyklus. Ak žiadna z týchto metód nebude zavolaná z route handler-a, request klienta zostane “visieť” nespracovaný.

Method Description
res.download() Ponúkne súbor na stianutie.
res.end() Ukončí proces odpovede.
res.json() Odošle odpoveď ako JSON.
res.jsonp() Odošle JSON odpoveď s podporou JSONP.
res.redirect() Presmeruje request.
res.render() Vyrendruje view template.
res.send() Odošle odpoveď rôzneho typu.
res.sendFile() Odošle súbor ako octet stream.
res.sendStatus() Nastaví status kód odpovede a odošle jej textovú reprezentáciu ako telo odpovede.

app.route()

Pomocou app.route() dokážete vytvoriť zreťaziteľné route handlery pre konkrétnu route cestu. Pretože je route cesta špecifikovaná na jednom mieste, tvorba takýchto routes je užitočná a znižuje redundanciu a preklepy. Pre viac informácií o použití route pozrite: Router() dokumentáciu.

Tu je príklad zreťazenia route handlerov definovaných pomocou app.route().


app.route('/book')
 .get(function(req, res) {
  res.send('Get a random book');
 })
 .post(function(req, res) {
  res.send('Add a book');
 })
 .put(function(req, res) {
  res.send('Update the book');
 });

express.Router

Ak chcete vytvoriť modulárne a zreťazitelné route handlery použite express.Router triedu. Router inštancia je kompletný middleware a routing systém; z tohto dôvodu sa často označuje ako “mini-app”.

Nasledujúci príklad demonštruje vytvorenie router modulu, načítanie middleware funkcie, špecifikuje niekoľko route definícií a ukazuje pripojenie router modulu na cestu (path) v hlavnej aplikácii.

V priečinku aplikácie vytvorte router súbor nazvaný birds.js s takýmto obsahom:


var express = require('express');
var router = express.Router();

// middleware that is specific to this router
router.use(function timeLog(req, res, next) {
 console.log('Time: ', Date.now());
 next();
});
// define the home page route
router.get('/', function(req, res) {
 res.send('Birds home page');
});
// define the about route
router.get('/about', function(req, res) {
 res.send('About birds');
});

module.exports = router;

Následne načítajte tento router modul do aplikácie:


var birds = require('./birds');
...
app.use('/birds', birds);

Aplikácia bude teraz schopná obslúžiť prichádzajúce požiadavky na ceste /birds a /birds/about, a taktiež vyvolať timeLog middleware funkciu, ktorá je špecifická pre tento route.