This document might be outdated relative to the documentation in English. For the latest updates, please refer to the documentation in English.

Express dasturlar generatori

Dastur generatsiya qilish uchun express buyrug’idan foydalanishgiz mumkin, u dasturning asosiy qismini yaratib beradi.

Uni o’rnatish uchun quyidagi buyruqlardan foydalaning.

$ npm install express-generator -g

Qo’shimcha amallarda foydalanish uchun -h qo’shimchasini yozing:

$ express -h

 Usage: express [options] [dir]

 Options:

  -h, --help     output usage information
    --version    output the version number
  -e, --ejs      add ejs engine support
    --hbs      add handlebars engine support
    --pug      add pug engine support
  -H, --hogan     add hogan.js engine support
    --no-view    generate without view engine
  -v, --view <engine> add view <engine> support (ejs|hbs|hjs|jade|pug|twig|vash) (defaults to jade)
  -c, --css <engine> add stylesheet <engine> support (less|stylus|compass|sass) (defaults to plain css)
    --git      add .gitignore
  -f, --force     force on non-empty directory

Masalan, quyidagi buyruq myapp nomi dasturni yaratadi.

$ express --view=pug myapp

  create : myapp
  create : myapp/package.json
  create : myapp/app.js
  create : myapp/public
  create : myapp/public/javascripts
  create : myapp/public/images
  create : myapp/routes
  create : myapp/routes/index.js
  create : myapp/routes/users.js
  create : myapp/public/stylesheets
  create : myapp/public/stylesheets/style.css
  create : myapp/views
  create : myapp/views/index.pug
  create : myapp/views/layout.pug
  create : myapp/views/error.pug
  create : myapp/bin
  create : myapp/bin/www

Keyin dasturning kerakli modullarni o’rnatish kerak bo’ladi:

$ cd myapp
$ npm install

Dasturni ishga tushurish (MacOS va Linux):

$ DEBUG=myapp ./bin/www

Windowsda esa, quyidagicha:

> set DEBUG=myapp & node .\bin\www

Undan keyin brauzerda http://localhost:3000/ manziligaa kirib dastur ishalayotganini tekshiring.

Generatsiya qilingan dasturning strukturasi quyidagicha bo’ladi.

.
├── app.js
├── bin
│   └── www
├── package.json
├── public
│   ├── images
│   ├── javascripts
│   └── stylesheets
│     └── style.css
├── routes
│   ├── index.js
│   └── users.js
└── views
  ├── error.pug
  ├── index.pug
  └── layout.pug

7 directories, 9 files

Generator yordamida generatsiya qilingan struktra, Express dasturda yaratish mumkin bo’lgan strukturalardan bir usuli hisoblanadi. Siz bu strukturadan foydalanmasligingiz mumkin, o’zingizga kerakli ko’rinishda yaratishingiz mumkin.