Bu doküman ingilizce dokümana göre eski olabilir. Son güncellemeler için lütfen İngilizce Dokümanı. ziyaret edin

Veritabanı integrasyonu

Veritabanlarını Express uygulamalarına bağlama kabiliyeti eklemek, uygulamanızdaki veritabanı için uygun bir Node.js sürücüsünü yükleyerek yapılabilecek kadar kolaydır. Bu döküman, Express uygulamanıza veritabanı sistemleri için bazı popüler Node.js modüllerinin nasıl eklendiğini ve kullanıldığını kısaca anlatır:

Bu veritabanı sürücüleri mevcut olanların çoğunun arasındadır. Diğer seçenekler için, npm sitesinde arayınız.

Cassandra

Module: cassandra-driver

Yükleme

$ npm install cassandra-driver

Örnek

var cassandra = require('cassandra-driver')
var client = new cassandra.Client({ contactPoints: ['localhost'] })

client.execute('select key from system.local', function (err, result) {
 if (err) throw err
 console.log(result.rows[0])
})

Couchbase

Module: couchnode

Yükleme

$ npm install couchbase

Örnek

var couchbase = require('couchbase')
var bucket = (new couchbase.Cluster('http://localhost:8091')).openBucket('bucketName')

// bir dökümanı bir kovaya ekle
bucket.insert('document-key', { name: 'Matt', shoeSize: 13 }, function (err, result) {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  console.log(result)
 }
})

// "shoe" alanının değeri 13 olan bütün dökümanları getir
var n1ql = 'SELECT d.* FROM `bucketName` d WHERE shoeSize = $1'
var query = N1qlQuery.fromString(n1ql)
bucket.query(query, [13], function (err, result) {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  console.log(result)
 }
})

CouchDB

Module: nano

Yükleme

$ npm install nano

Örnek

var nano = require('nano')('http://localhost:5984')
nano.db.create('books')
var books = nano.db.use('books')

// books veritabanına bir kitap ekle
books.insert({ name: 'The Art of war' }, null, function (err, body) {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  console.log(body)
 }
})

// bütün kitapların bir listesini getir
books.list(function (err, body) {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  console.log(body.rows)
 }
})

LevelDB

Module: levelup

Yükleme

$ npm install level levelup leveldown

Örnek

var levelup = require('levelup')
var db = levelup('./mydb')

db.put('name', 'LevelUP', function (err) {
 if (err) return console.log('Ooops!', err)

 db.get('name', function (err, value) {
  if (err) return console.log('Ooops!', err)

  console.log('name=' + value)
 })
})

MySQL

Module: mysql

Yükleme

$ npm install mysql

Örnek

var mysql = require('mysql')
var connection = mysql.createConnection({
 host: 'localhost',
 user: 'dbuser',
 password: 's3kreee7',
 database: 'my_db'
})

connection.connect()

connection.query('SELECT 1 + 1 AS solution', function (err, rows, fields) {
 if (err) throw err

 console.log('The solution is: ', rows[0].solution)
})

connection.end()

MongoDB

Module: mongodb

Yükleme

$ npm install mongodb

Örnek (v2.*)

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient

MongoClient.connect('mongodb://localhost:27017/animals', function (err, db) {
 if (err) throw err

 db.collection('mammals').find().toArray(function (err, result) {
  if (err) throw err

  console.log(result)
 })
})

Örnek (v3.*)

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient

MongoClient.connect('mongodb://localhost:27017/animals', function (err, client) {
 if (err) throw err

 var db = client.db('animals')

 db.collection('mammals').find().toArray(function (err, result) {
  if (err) throw err

  console.log(result)
 })
})

MongoDB için bir nesne model sürücüsü istiyorsanız, bakınız Mongoose.

Neo4j

Module: apoc

Yükleme

$ npm install apoc

Örnek

var apoc = require('apoc')

apoc.query('match (n) return n').exec().then(
 function (response) {
  console.log(response)
 },
 function (fail) {
  console.log(fail)
 }
)

Oracle

Module: oracledb

Yükleme

NOTE: Yükleme önkoşulları için bakınız.

$ npm install oracledb

Örnek

const oracledb = require('oracledb')
const config = {
 user: '<your db user>',
 password: '<your db password>',
 connectString: 'localhost:1521/orcl'
}

async function getEmployee (empId) {
 let conn

 try {
  conn = await oracledb.getConnection(config)

  const result = await conn.execute(
   'select * from employees where employee_id = :id',
   [empId]
  )

  console.log(result.rows[0])
 } catch (err) {
  console.log('Ouch!', err)
 } finally {
  if (conn) { // conn görevi çalıştı, kapatılmalı
   await conn.close()
  }
 }
}

getEmployee(101)

PostgreSQL

Module: pg-promise

Yükleme

$ npm install pg-promise

Örnek

var pgp = require('pg-promise')(/* seçenekler */)
var db = pgp('postgres://username:password@host:port/database')

db.one('SELECT $1 AS value', 123)
 .then(function (data) {
  console.log('DATA:', data.value)
 })
 .catch(function (error) {
  console.log('ERROR:', error)
 })

Redis

Module: redis

Yükleme

$ npm install redis

Örnek

var redis = require('redis')
var client = redis.createClient()

client.on('error', function (err) {
 console.log('Error ' + err)
})

client.set('string key', 'string val', redis.print)
client.hset('hash key', 'hashtest 1', 'some value', redis.print)
client.hset(['hash key', 'hashtest 2', 'some other value'], redis.print)

client.hkeys('hash key', function (err, replies) {
 console.log(replies.length + ' replies:')

 replies.forEach(function (reply, i) {
  console.log('  ' + i + ': ' + reply)
 })

 client.quit()
})

SQL Server

Module: tedious

Yükleme

$ npm install tedious

Örnek

var Connection = require('tedious').Connection
var Request = require('tedious').Request

var config = {
 server: 'localhost',
 authentication: {
  type: 'default',
  options: {
   userName: 'your_username', // güncelle
   password: 'your_password' // güncelle
  }
 }
}

var connection = new Connection(config)

connection.on('connect', function (err) {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  executeStatement()
 }
})

function executeStatement () {
 request = new Request("select 123, 'hello world'", function (err, rowCount) {
  if (err) {
   console.log(err)
  } else {
   console.log(rowCount + ' rows')
  }
  connection.close()
 })

 request.on('row', function (columns) {
  columns.forEach(function (column) {
   if (column.value === null) {
    console.log('NULL')
   } else {
    console.log(column.value)
   }
  })
 })

 connection.execSql(request)
}

SQLite

Module: sqlite3

Yükleme

$ npm install sqlite3

Örnek

var sqlite3 = require('sqlite3').verbose()
var db = new sqlite3.Database(':memory:')

db.serialize(function () {
 db.run('CREATE TABLE lorem (info TEXT)')
 var stmt = db.prepare('INSERT INTO lorem VALUES (?)')

 for (var i = 0; i < 10; i++) {
  stmt.run('Ipsum ' + i)
 }

 stmt.finalize()

 db.each('SELECT rowid AS id, info FROM lorem', function (err, row) {
  console.log(row.id + ': ' + row.info)
 })
})

db.close()

Elasticsearch

Module: elasticsearch

Yükleme

$ npm install elasticsearch

Örnek

var elasticsearch = require('elasticsearch')
var client = elasticsearch.Client({
 host: 'localhost:9200'
})

client.search({
 index: 'books',
 type: 'book',
 body: {
  query: {
   multi_match: {
    query: 'express js',
    fields: ['title', 'description']
   }
  }
 }
}).then(function (response) {
 var hits = response.hits.hits
}, function (error) {
 console.trace(error.message)
})