ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

Security updates

Node.js vulnerabilities directly affect Express. Therefore keep a watch on Node.js vulnerabilities and make sure you are using the latest stable version of Node.js.

The list below enumerates the Express vulnerabilities that were fixed in the specified version update.

NOTE: If you believe you have discovered a security vulnerability in Express, please see Security Policies and Procedures.

4.x

3.x

Express 3.x IS NO LONGER MAINTAINED

Known and unknown security issues in 3.x have not been addressed since the last update (1 August, 2015). Using the 3.x line should not be considered secure.