ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

Developing template engines for Express

Use the app.engine(ext, callback) method to create your own template engine. ext refers to the file extension, and callback is the template engine function, which accepts the following items as parameters: the location of the file, the options object, and the callback function.

The following code is an example of implementing a very simple template engine for rendering .ntl files.

var fs = require('fs') // this engine requires the fs module
app.engine('ntl', function (filePath, options, callback) { // define the template engine
 fs.readFile(filePath, function (err, content) {
  if (err) return callback(err)
  // this is an extremely simple template engine
  var rendered = content.toString().replace('#title#', '<title>' + options.title + '</title>')
   .replace('#message#', '<h1>' + options.message + '</h1>')
  return callback(null, rendered)
 })
})
app.set('views', './views') // specify the views directory
app.set('view engine', 'ntl') // register the template engine

Your app will now be able to render .ntl files. Create a file named index.ntl in the views directory with the following content.

#title#
#message#

Then, create the following route in your app.

app.get('/', function (req, res) {
 res.render('index', { title: 'Hey', message: 'Hello there!' })
})

When you make a request to the home page, index.ntl will be rendered as HTML.