Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Slovník

Toto je pracovná verzia

aplikácia

Vo všeobecnosti je to jeden, či viacej programov navrhnutých k vykonávaniu operácií za špecifickým účelom. V kontexte Express-u je to program, používajúci Express API fungujúceho na Node.js platforme. Pozrite sa na app object.

API

Application programming interface. Hláskujte po písmenkách.

Express

Express je minimalistický, flexibilný, webový framework pre Node.js aplikácie. Vo všeobecnosti, názov “Express” je preferovaný pred “Express.js,” ktorý je ale taktiež zaužívaný a akceptovaný.

libuv

Multi-platformová knižnica zameriavajúca sa na asynchrónne I/O, primárne navrhnutá pre použitie s Node.js.

middleware

Je funkcia vyvolaná Express routing layer-om ešte pred zavolaním finálneho request handlera a preto “sedí” v strede medzi samotným requestom a routom. Zopár ďalších bodov terminológie týkajúcej sa middleware:

Node.js

Sofvérová platforma používaná na budovanie škálovateľných aplikácií. Node.js používa JavaScript ako svoj skriptovací jazyk a dosahuje vysokú priepustnosť pomocou neblokujúcich I/O operácií a single-thread event loop-u. Pozrite sa na nodejs.org. Pozn. používania: Pôvodne, “Node.js,” neskor už len “Node”.

open-source, open source

Keď je použitý vo význame prídavného mena, používa sa pomlčka; Napr.” Toto je open-source softvér”. Pozrite sa na Open-source software on Wikipedia. Pozn.: Hoci sa bežne pomlčka nepoužíva, v tejto dokumentácii sú použité pravidlá angličtiny, kde sa zložené prídavné mená spájajú pomlčkou.

request

HTTP request. Klient zašle HTTP request message na server, ktorý vráti response. Request musí používať niektorú z request metód ako je GET, POST a pod..

response

HTTP response. Server vracia klientovi HTTP response message. Response obsahuje informáciu o stave spracovania requestu a taktiež môže obsahovať message body.

route

Časť URL identifikujúca resource. Napr. v prípade http://foo.com/products/id je route “/products/id”.

router

Pozrite sa na definíciu router v API dokumentácii.