Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Error handling

Middleware funkcie pre error-handling sa definujú rovnako, ako ostatné middleware funkcie s jediným rozdielom a to, že majú štyri argumenty namiesto troch: (err, req, res, next). Napr.:


app.use(function(err, req, res, next) {
 console.error(err.stack);
 res.status(500).send('Something broke!');
});

Error-handling middleware zadefinujte ako posledný, za ostatnými app.use() a route definíciami, napr.:


var bodyParser = require('body-parser');
var methodOverride = require('method-override');

app.use(bodyParser());
app.use(methodOverride());
app.use(function(err, req, res, next) {
 // logic
});

Návratové hodnoty predávané medzi jednotlivými middleware funkciami môžu byť v ľubovoľnom formáte, ako napr. stránka s HTML errorom, jednoduchá message, či JSON string.

Z dôvodu lepšej organizácie kódu je možné zadefinovať niekoľko error-handling middleware funkcií, podobne ako je tomu so štandardnými middleware funkciami. Napr., ak chcete zadefinovať error-handling pre XHR volania a pre tie ostatné, môžete použiť nasledujúci príklad:


var bodyParser = require('body-parser');
var methodOverride = require('method-override');

app.use(bodyParser());
app.use(methodOverride());
app.use(logErrors);
app.use(clientErrorHandler);
app.use(errorHandler);

V nasledujúcom príklade logErrors sú všetky errory vypísané na stderr, napr.:


function logErrors(err, req, res, next) {
 console.error(err.stack);
 next(err);
}

V nasledujúcom príklade je clientErrorHandler zadefinovaný tak, aby XHR errory boli explicitne odchytené; tie ostatné sa nespracovávajú a ich spracovanie je ponechané nasledujúcej middleware funkcii v poradí:


function clientErrorHandler(err, req, res, next) {
 if (req.xhr) {
  res.status(500).send({ error: 'Something failed!' });
 } else {
  next(err);
 }
}

Finálna “catch-all” errorHandler funkcia môže byť implementovaná takto:


function errorHandler(err, req, res, next) {
 res.status(500);
 res.render('error', { error: err });
}

Ak do funkcie next() predáte čokoľvek (okrem stringu 'route'), Express bude považovať toto volanie ako error a automaticky preskočí všetky zostávajúce non-error middleware funkcie. Ak potrebujete tento error spracovať špeciálne, budete musieť vytvoriť error-handling route, ako je popísane v ďalšej sekcii.

Ak váš route handler obsahuje viacero callback funkcií, môžete k preskočeniu na ďalší route handler v poradí použiť parameter route. Napr.:


app.get('/a_route_behind_paywall',
 function checkIfPaidSubscriber(req, res, next) {
  if(!req.user.hasPaid) {

   // continue handling this request
   next('route');
  }
 }, function getPaidContent(req, res, next) {
  PaidContent.find(function(err, doc) {
   if(err) return next(err);
   res.json(doc);
  });
 });

V tomto príklade bude getPaidContent handler preskočený, ale ďalšie zostávajúce app handlery pre /a_route_behind_paywall budú vykonané.

Volania next() a next(err) hovoria, že aktuálny handler dokončil svoju úlohu príp. v akom stave. Volanie next(err) zabezpeči preskočenie všetkých zostávajúcich handlerov v poradí okrem tých, ktoré slúžia na spracovanie errorov, ako je popísané vyššie.

Defaultný Error Handler

Express obsahuje vstavaný error handler, ktorý sa stará o všetky errory, aké sa môžu v aplikácii vyskytnúť. Táto defaultná error-handling middleware funkcia je pridaná na koniec stacku middleware funkcií.

Ak funkcii next() predáte error a nespracujete ho vlatným error handlerom, error bude spracovaný vstavaným error handlerom, pričom error a jeho stack trace bude vrátený klientovi. Stack trace nie je vrátený v prípade produkčného módu.

Ak chcete aplikáciu spustiť v produkčnom móde, nastavte environment premennú NODE_ENV na production.

V prípade, ak zavoláte next() spolu s errorom potom, ako ste už začali vypisovať response (napr. ak nastane error počas streamovania dát klientovi), vstavaný error handler ukončí spojenie s klientom a request spadne.

V prípade, ak máte zadefinovaný vlastný erorr handler a budete chcieť delegovať defaultný error handling mechanizmus na Express, v prípade ak už nejaké dáta boli odoslané klientovi, môžete vykonať nasledovné:


function errorHandler(err, req, res, next) {
 if (res.headersSent) {
  return next(err);
 }
 res.status(500);
 res.render('error', { error: err });
}