Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Debuggovanie Express

Express interne používa k logovaniu informácií ohľadom route matchingu, použitých middleware funkciách, aplikačného módu a toku request response cyklu modul debug.

debug je ako rozšírena verzia console.log, ale narozdiel od console.log, nemusíte zakomentovávať volania debug v produkčnom kóde. Logovanie je vypnuté defaultne a je možné ho zapnúť použitím DEBUG environment premennej.

Ak chcete vidieť všetky interné logy Express-u, nastavte pri spúštaní vašej aplikácie environment premennú DEBUG na hodnotu express:*.

$ DEBUG=express:* node index.js

Na Windows-e použite nasledujúci príkaz.

> set DEBUG=express:* & node index.js

Spustením tohto príkazu v prípade defaultnej aplikácie vygenerovanej pomocou express generátora vypíše nasledujúci výstup:

$ DEBUG=express:* node ./bin/www
 express:router:route new / +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router:route get / +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router:route new / +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router:route get / +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:application compile etag weak +1ms
 express:application compile query parser extended +0ms
 express:application compile trust proxy false +0ms
 express:application booting in development mode +1ms
 express:router use / query +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / expressInit +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / favicon +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / logger +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / jsonParser +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router use / urlencodedParser +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / cookieParser +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / stylus +90ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / serveStatic +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / router +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router use /users router +0ms
 express:router:layer new /users +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms

Následne, keď aplikácia odchytí request, uvidíte nasledujúce logy špecifikované v Express kóde:

 express:router dispatching GET / +4h
 express:router query : / +2ms
 express:router expressInit : / +0ms
 express:router favicon : / +0ms
 express:router logger : / +1ms
 express:router jsonParser : / +0ms
 express:router urlencodedParser : / +1ms
 express:router cookieParser : / +0ms
 express:router stylus : / +0ms
 express:router serveStatic : / +2ms
 express:router router : / +2ms
 express:router dispatching GET / +1ms
 express:view lookup "index.pug" +338ms
 express:view stat "/projects/example/views/index.pug" +0ms
 express:view render "/projects/example/views/index.pug" +1ms

Ak chcete vidieť iba logy z router implementácie, nastavte hodnotu premennej DEBUG na express:router. Podobne, ak chcete vidieť iba logy z implementácie aplikácie, nastavte hodnotu premennej DEBUG na express:application atď.

Aplikácie vygenerované príkazom express

Aplikácia vygenerovaná príkazom express taktiež používa modul debug a jej debug namespace je dostupný pod názvom aplikácie.

Pomocou nasledujúceho príkazu, dokážete povoliť debug výpisy pre aplikáciu vygenerovanú pomocou $ express sample-app takto:

$ DEBUG=sample-app:* node ./bin/www

Pomocou čiarkou oddeleného zoznamu názvov môžete špecifikovať viac ako jeden debug namespace:

$ DEBUG=http,mail,express:* node index.js

Pre viac informácií ohľadom debug modulu si pozrite debug.