Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Integrácia s databázou

Pridanie schopnosti pripojenia Express aplikácie na databázu je len otázkou načítania správneho Node.js drivera. Tento dokument v stručnosti popisuje možnosti pridania a použitia niektorých z obľúbených Node.js modulov pre pripojenie sa vašej Express aplikácie na databázu:

Tieto databázové drivery predstavujú len časť z mnoha ďalších, ktoré sú dostupné. Nájdete ich na npm stránke.

Cassandra

Modul: cassandra-driver Inštalácia

$ npm install cassandra-driver

Príklad


var cassandra = require('cassandra-driver');
var client = new cassandra.Client({ contactPoints: ['localhost']});

client.execute('select key from system.local', function(err, result) {
 if (err) throw err;
 console.log(result.rows[0]);
});

CouchDB

Modul: nano Inštalácia

$ npm install nano

Príklad


var nano = require('nano')('http://localhost:5984');
nano.db.create('books');
var books = nano.db.use('books');

//Insert a book document in the books database
books.insert({name: 'The Art of war'}, null, function(err, body) {
 if (!err){
  console.log(body);
 }
});

//Get a list of all books
books.list(function(err, body){
 console.log(body.rows);
});

LevelDB

Modul: levelup Inštalácia

$ npm install level levelup leveldown

Príklad


var levelup = require('levelup');
var db = levelup('./mydb');

db.put('name', 'LevelUP', function (err) {

 if (err) return console.log('Ooops!', err);
 db.get('name', function (err, value) {
  if (err) return console.log('Ooops!', err);
  console.log('name=' + value);
 });

});

MySQL

Modul: mysql Inštalácia

$ npm install mysql

Príklad


var mysql   = require('mysql');
var connection = mysql.createConnection({
 host   : 'localhost',
 user   : 'dbuser',
 password : 's3kreee7'
});

connection.connect();

connection.query('SELECT 1 + 1 AS solution', function(err, rows, fields) {
 if (err) throw err;
 console.log('The solution is: ', rows[0].solution);
});

connection.end();

MongoDB

Modul: mongodb Inštalácia

$ npm install mongodb

Príklad


var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

MongoClient.connect('mongodb://localhost:27017/animals', function(err, db) {
 if (err) {
  throw err;
 }
 db.collection('mammals').find().toArray(function(err, result) {
  if (err) {
   throw err;
  }
  console.log(result);
 });
});

If you want an object model driver for MongoDB, look at Mongoose.

Neo4j

Modul: apoc Inštalácia

$ npm install apoc

Príklad


var apoc = require('apoc');

apoc.query('match (n) return n').exec().then(
 function (response) {
  console.log(response);
 },
 function (fail) {
  console.log(fail);
 }
);

PostgreSQL

Modul: pg-promise Inštalácia

$ npm install pg-promise

Príklad


var pgp = require("pg-promise")(/*options*/);
var db = pgp("postgres://username:password@host:port/database");

db.one("SELECT $1 AS value", 123)
  .then(function (data) {
    console.log("DATA:", data.value);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log("ERROR:", error);
  });

Redis

Modul: redis Inštalácia

$ npm install redis

Príklad


var client = require('redis').createClient();

client.on('error', function (err) {
 console.log('Error ' + err);
});

client.set('string key', 'string val', redis.print);
client.hset('hash key', 'hashtest 1', 'some value', redis.print);
client.hset(['hash key', 'hashtest 2', 'some other value'], redis.print);

client.hkeys('hash key', function (err, replies) {

 console.log(replies.length + ' replies:');
 replies.forEach(function (reply, i) {
  console.log('  ' + i + ': ' + reply);
 });

 client.quit();

});

SQLite

Modul: sqlite3 Inštalácia

$ npm install sqlite3

Príklad


var sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
var db = new sqlite3.Database(':memory:');

db.serialize(function() {

 db.run('CREATE TABLE lorem (info TEXT)');
 var stmt = db.prepare('INSERT INTO lorem VALUES (?)');

 for (var i = 0; i < 10; i++) {
  stmt.run('Ipsum ' + i);
 }

 stmt.finalize();

 db.each('SELECT rowid AS id, info FROM lorem', function(err, row) {
  console.log(row.id + ': ' + row.info);
 });
});

db.close();

ElasticSearch

Modul: elasticsearch Inštalácia

$ npm install elasticsearch

Príklad


var elasticsearch = require('elasticsearch');
var client = elasticsearch.Client({
 host: 'localhost:9200'
});

client.search({
 index: 'books',
 type: 'book',
 body: {
  query: {
   multi_match: {
    query: 'express js',
    fields: ['title', 'description']
   }
  }
 }
}).then(function(response) {
 var hits = response.hits.hits;
}, function(error) {
 console.trace(error.message);
});