Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Vývoj template enginov pre Express

Pre vytvorenie vlastného template enginu použite metódu app.engine(ext, callback). Parameter ext špecifikuje príponu súborov a callback je samotná funkcia template enginu, ktorá príjma nasledujúce prvky ako parametre: cesta k súboru, options objekt a callback funkciu.

Nasledujúci kód je príkladom implementácie veľmi jednoduchého template enginu pre rendrovanie .ntl súborov.


var fs = require('fs'); // this engine requires the fs module
app.engine('ntl', function (filePath, options, callback) { // define the template engine
  fs.readFile(filePath, function (err, content) {
    if (err) return callback(new Error(err));
    // this is an extremely simple template engine
    var rendered = content.toString().replace('#title#', ''+ options.title +'')
    .replace('#message#', '

'+ options.message +'

'); return callback(null, rendered); }); }); app.set('views', './views'); // specify the views directory app.set('view engine', 'ntl'); // register the template engine

Odteraz bude vaša aplikácia schopná rendrovať .ntl súbory. Vytvorte súbor s názvom index.ntl a views priečinok s nasledujúcim obsahom.


#title#
#message#

Potom vo vašej aplikácii vytvorte takýto route:


app.get('/', function (req, res) {
  res.render('index', { title: 'Hey', message: 'Hello there!'});
});

Keď vykonáte request na home page, index.ntl bude vyrendrované ako HTML.